Korjaussuunnittelu

Päätoimialamme on rakennusten korjaussuunnittelu sisältäen tarvittavat pää-, arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat korjaushankkeitanne varten. Onnistunut korjaushanke vaatii osaavan suunnittelun ja kokeneen korjausrakentamisen ammattilaisen.

Projektinjohto

Hankkeen projektinjohtaja on korjaustyön keskiössä. Projektinjohtajan palkkaaminen hankkeeseen jo kuntotutkimus- tai hankesuunnitteluvaiheessa varmistaa kerätyn informaation säilymisen ja hyödyntämisen koko hankkeen ajan. Projektinjohtajan työnä on saada tilaajalle sellainen projektin lopputulos, josta suunnitteluvaiheessa on yhteisesti sovittu.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksissa selvitämme rakenteiden kunnon, vaurioitumisasteen ja vaurioitumisen syyt. Tutkimuksen tuloksena laadimme selkeän raportin, jossa kuvataan korjaustarpeet, korjaustapavaihtoehdot sekä korjausten kiireellisyys. Tutkimuksen suoritamme aina huolella, luotettavasti ja ammattitaidolla. Kuntotutkimus toimii hanke- ja korjaussuunnittelun perustana.

Betonirakenteiden kuntotutkimukset

Tarjoamme yli 500 betonirakenteidenkuntotutkimuksen kokemuksella luotettavia tutkimusraportteja, jossa esitetään johtopäätökset rakenteiden kunnosta ja korjaustoimenpide-esitykset kustannusarvioineen. Tutkijoillamme on FISE-kuntotutkijan pätevyydet.

Kosteusmittaukset

Käytössämme on laitteistot niin pintakosteuden kuin rakenteellisen kosteuden mittaamiseen. Pintakosteusmittaukset toimivat havaintoina rakenteiden kosteuspitoisuuksista mutta vaativat aina ammattilaisen tulkinnan. Rakenteellisella kosteuden mittauksella saamme tarkemman selvyyden rakenteen senhetkisestä kosteuspitoisuudesta

Rakentamisen aikaiset laadunvarmistuskokeet

Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että rakennus täyttää sille asetetut laatuvaatimukset.
Rakentamisen aikaiseen laadunvarmistukseen liittyy oleellisesti laaduntarkastus eli laadun mittaamista ja vertaamista asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin.

Sisäilmatutkimukset

Sisäilma- ja kosteusteknisillä kuntotutkimuksilla selvitämme sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa selvitämme rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa, rakenteiden kuntoa sekä ilmanvaihtoteknisten tekijöiden vaikutusta sisäilman olosuhteisiin. Tutkimusten keskeisenä tavoitteena on riittävien korjaustapojen ja korjauksen laajuuden määrittäminen.

Haitta-ainekartoitukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitämme yleisesti, sisältävätkö kiinteistön rakennusosat terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen asbestilakimuutoksen mukaisesti rakennuttajan tulee teettää kartoitus ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista, mikäli rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnitelmassa selvitämme ja arvioimme yksityiskohtaisesti hankkeen toteuttamistarpeet ja -mahdollisuudet sekä vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Tulokset kokoamme hankesuunnitelmaksi, jossa toteuttamistavalle ja lopputuotteelle asetetut laajuus- ja laatutavoitteet kiinnittävät hankkeen kustannustason ja aikataulun

Valvonta

Valvonnan asiantuntijamme vastaavat kokemuksen tuomalla varmuudella korjausten valvonnasta. Valvojamme huolehtivat siitä, että asiakas saa tilaamansa palvelun. Valvontamme perustuu järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, jossa laadunvarmistaminen on mallitöiden, työvaihetarkastusten ja laadunvarmistuskokeiden avulla keskeisessä roolissa.

Suoritamme urakan vastaanotto- ja loppudokumentaation tarkastukset. Huolehdimme myös takuutarkastuksista ja valvomme takuukorjauksia.

Sisustussuunnittelu

Sisustussuunnittelun tavoitteena on luoda tilaajan tarpeisiin sopivia tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä toimintaympäristöjä ottamalla huomioon taloudelliset ja ympäristöeettiset näkökohdat. Tyypillisiä suunnittelukohteitamme ovat taloyhtiöiden yhteiset tilat, kuten porrashuoneet, saunaosastot sekä kerhotilat.

Peruskorjauskohteissamme laadimme yhdessä suunnittelutiimin kanssa kokonaisvaltaiset suunnitelmat koko asuntoon sisältäen kiinteät kalusteet ja varusteet, väritys, -sekä materiaalisuunnitelmat.

Pihasuunnittelu

Pihasuunnittelun tavoitteena on luoda viihtyisiä ja kestäviä piha-alueita, huomioiden suunnitelmissa taloudelliset, ympäristökulttuurilliset, ja ympäristöeettiset lähtökohdat.